-->

آدرس
آدرس دفتر انجمن :

تهران ، خیابان سید جمال الدین اسد آبادی ، خیابان ابن سینا، کوچه27 ، پلاک 101

تلفن: 

+98 21 88703347

فکس: 

+98 21 88716425

ایمیل: info@iranfpa.ir

ایمیل: anjoman@abasic.ir