اعضای انجمن صنفی کارفرمایان فروآلیاژ ایران


آلیاژهای نشکن ساز
توضیحات:

تلفن:

+98 21 44030467-8

فکس:

+98 21 44030411

ایمیل: nashkansaz@gmail.com

وبسایت:

پارس مولیبدن
توضیحات:

تلفن:

+98 21 88063917-18

فکس:

+98 21 88061476

ایمیل: parsmolybden@yahoo.com

وبسایت:

خاک طلایی طوس
توضیحات:

تلفن:

+98 21 88777379-81

فکس:

+98 21 88778417

ایمیل: kttco@kttmolybden.com

وبسایت: www.kttmolybden.com

صنایع فرو آلیاژ ایران
توضیحات:

تلفن:

+98 21 88771685
+98 21 88774271

فکس:

+98 21 88882043

ایمیل: ministerial@iranferroalloys.com

وبسایت: www.iranferroalloys.com

فروسیلیس ایران
توضیحات:

تلفن:

+98 21 22019606-9

فکس:

+98 21 22019610

ایمیل: commercial@iran-ifc.com

وبسایت: www.iran-ifc.com

کربور سیلیسیم و اکسید آلومینیم آبادان
توضیحات:

تلفن:

+98 21 88703345-6

فکس:

+98 21 88716425

ایمیل: info@abasic.ir

وبسایت: www.abasic.com

فلزات پودری فراور آذر
توضیحات:

تلفن:

+98 21 88790400-1

فکس:

+98 21 22801761
+98 21 88790340

ایمیل: nikrooz.m@gmail.com

وب سایت:

نوید منگنز
توضیحات:

تلفن:

+98 311 6254251-53

فکس:

+98 311 6254261

ایمیل: nmanganese@yahoo.com

وب سایت: