آلیاژهای نشکن ساز
Tell: +98 21 44030467-8

Fax: +98 21 44030411

Email: nashkansaz@gmail.com

Web:

Pars Molybden
Tel: +98 21 88063917-18

Fax: +98 21 88061476

Email: parsmolybden@yahoo.com

Web:

خاک طلایی طوسTel: +98 21 88777379-81

Fax: +98 21 88778417

Email: kttco@kttmolybden.com

Web: www.kttmolybden.com

Iran Ferroalloy industries Co.Tell: +98 21 88774271

+98 21 88771685

Fax: +98 21 88882043

Email: ministerial@iranferroalloys.com

Web: www.iranferroalloys.com

Iran Ferro SilisiumTel: +98 21 22019606-9

Fax: +98 21 22019610

Email: commercial@iran-ifc.com

Web: www.iran-ifc.com

Abadan Silicon Carbide and Aluminium Oxide Production ComplexTel: +98 21 88703345-6

Fax: +98 21 88716425

Email: info@abasic.ir

Web: www.abasic.com

فلزات پودری فراور آذرTel: +98 21 88790400-1

Fax: +98 21 22801761

+98 21 88790340

Email: nikrooz.m@gmail.com

Web:

Navid ManganeseTell: +98 311 6254251-53

Fax: +98 311 6254261

Email: nmanganese@yahoo.com

Web: