درباره انجمن صنفی کارفرمایان فروآلیاژ ایرانانجمن صنفی کارفرمایان صنایع فرو آلیاژ در سال 1381 به منظور همکاری در ایجاد و گسترش صنایع فروآلیاژ و ایجاد فضای مطلوب جهت تبادل نظر و همکاری، انتخاب شیوه های مناسب در ارتقا سطح کیفی و کمی تولید و حفظ حقوق و منافع مشروع کارفرمایان این صنایع شامل تولیدکنندگان فروسیلیسیم، فرومنگنز، فروکروم، فرومولیبدن،فرو کربن، فروسیلیکو منیزیم و سایر فروآلیاژ های آهنی بر اساس ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است.


جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید اساسنامه انجمن را دانلود نمایید .


اهداف انجمن1. کمک به پیشرفت صنایع فروآلیاژ و کوشش در جهت ارتقا سطح تکنولوژی در صنایع و معادن مرتبط

2. بررسی و قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به انجمن پیشنهاد می نماید و آمادگی برای انجام این تکالیف و ارائه مشورتهای لازم به آنها.

3. ایجاد زنجیره ارتباطی و تشکیلات سازمانی بین صنایع فروآلیاژ و معادن واحدهای تامین کننده مواد اولیه

4. سعی و تلاش برای درون زا ساختن تحقیق و توسعه.

5. کوشش جهت توسعه صادرات فرآورده های صنایع فروآلیاژ از طرق ممکن از جمله از طریق رفع موانع و اصلاح مقررات تجاری.