اعضای انجمن صنفی کارفرمایان فروآلیاژ ایران


نوین آلیاژ سمنان
توضیحات:

تلفن:

+98 21 88782478-80

فکس:

+98 21 88799065

ایمیل: niloofarshadpour@yahoo.com

وب سایت:

فروآلیاژ شادگان
توضیحات:

تلفن:

+98 21 88703270

فکس:

ایمیل: info@shadeganferroalloy.com

وبسایت: www.shadeganferroalloy.com

شرکت مهندسی پارس فرارون
توضیحات:

تلفن:

+98 21 22080560-3

فکس:

+98 21 22371161

ایمیل: info@fararon.com

وبسایت: www.fararon.com

افزودنی های صنعتی آبادان
توضیحات:

تلفن:

+98 21 88552533

فکس:

ایمیل: 

وبسایت: 

سرمایه گذاری کارآفرینان صنعت ذوب فلزات
توضیحات:

تلفن:

+98 21 22020531

فکس:

+98 21 22020535

ایمیل: 

وبسایت: 

آلومینیوم ایذه
توضیحات:

تلفن:

+98 21 88702173

فکس:

ایمیل: 

وب سایت:

پتروکک ایرانیان
توضیحات:

تلفن:

+98 21 88552552

فکس:

ایمیل: info@iranianpetrocoke.com

وبسایت: www.iranianpetrocoke.com